Ambitienota 2013-2018

Aan het begin van deze bestuursperiode / legislatuur 2013-2018 sloegen de coaliteitpartners waaronder CD&V, de handen in elkaar om traditiegewijs een beleidsnota voorop te stellen. Een nota of leidraad waarin iedere partij aan tafel zijn programmapunten zo goed als mogelijk in kwijt moet kunnen. Deze nota is 'het' werkdocument waarmee de ploeg de volgende zes jaar mee aan de slag moet, naast andere bijkomende, dagdagelijkse maar ook opportuniteiten die zich voordoen.

Gedurende de beleidsperiode werd jaarlijks een 'interne' evaluatie gehouden. Dit om eventuele bijsturing van bepaalde doelstellingen mogelijk te maken en om na te gaan hoever de uitvoering staat.
Zo zijn er natuurlijk bepaalde doelstellingen waar voortdurend moet op ingezet worden, denk aan veiligheid of een evenwichtige stadsbegroting. Of andere die dan door reglementering van hogerhand, lokaal opgenomen worden, waardoor de eigenste doelstelling niet langer van toepassing is. Denk hierbij aan een overlastwaarborg voor minderjarigen dat nu in de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wetgeving) vervat zit - bemiddeling bij minderjarigen.

Deze jaarlijkse evaluaties zorgen alvast voor een blijvende vinger aan de pols en - voor de nodige transparantie tov de bewoners. Want die kunnen eveneens meevolgen wat wel of niet werd gerealiseerd gedurende deze beleidsperiode.
Ook met die reden werd beslist om bv tweejaarlijks ook verslag uit te brengen van deze evaluatie via een persbericht naar buiten toe.

De nota omvat 100 doelstellingen, onderverdeeld in 9 thema's.
Als CD&V vinden we het 100-puntenplan een vernieuwende en vooral gedurfde uitdaging, waarbij heel concreet gesteld wordt wat men mag verwachten van de beleidsploeg. 'Meten is weten'!

Veel leesplezier,

Veilige stad - Een veilige stad, blauw meer op straat

 

Bloeiende stad - Meer lokale economie voor lokale tewerkstelling

Thuis in onze stad - Beter wonen

Nieuw in onze stad - Nieuwkomers integreren

Warme stad - Welvaart voor iedereen

Mobiele stad - Een bereikbare stad

Leefbare stad - Groene leefomgeving in verstedelijkt gebied

Gezellige stad - Ruimte voor vrije tijd als bron voor een warme samenleving

Heldere stad - Correct beleid.